Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 12-11-2001 By: Detlef Matzen
Referat fra SystemEngineering-møde den 12. 11. 2001

Deltagere:

Hans Henrik Løvengreen vejleder for SW
Henrik Poulsen vejleder
Charlotte Vikkelsø Antenne
Johny Olsen Kamera
Richard Tøpholm Tether
Thomas Petersen Protokol
Niels Holmgaard Andersen Radio
Torsten Lorentzen Attitude Kontrol
Thomas Lepp... Power
Michael Thomsen Power
Søren Hjartvig Software (SW)
Detlef Matzen Mekanik

Vejlederne for de forskellige grupper:

SW: Hans Henrik Løvengreen hhl@imm.dtu.dk
Radio/Antenne: Olav Breinbjerg ob@oersted.dtu.dk
Tether: Mogens Blanke / Ilmar Santos mb@oersted.dtu.dk /
ifs@mek.dtu.dk
Protokol: Lars Staalhagen ls@oersted.dtu.dk
Attitude: Mogens Blanke mb@oersted.dtu.dk
Power: Niels Nielsen / Henrik Poulsen nni@eltek.dtu.dk ?? /
hp@iau.dtu.dk
Mekanik: Lars Hein / Knut Meyer lh@mek.dtu.dk /
kme@ipukt.dtu.dk
Hardware: Niels Andersen ???


Referatspørgsmålet:
Det blev diskuteret om man ikke kunne indføre en fast rutine i mødereferatsammenhæng. I øjeblikket findes ingen fast referent (dvs. Niels står typisk med opgaven), derudover ved mødedeltagerne ikke på forhånd hvad der bliver diskuteret og hvad der skal/kan forberedes.
- Det blev besluttet at referentposten cirkulerer mellem de enkelte deltagende grupper på den måde at der i starten af SysEng-mødet bliver valgt en referent til det efterfølgende møde.
- Er man referent til et SysEng møde har man følgende opgaver:
1: Indsamle emner til dagsordenen fra de andre grupper og udsende en dagsorden senest 3 dage før mødetidspunktet.
2: Tage notater til mødet og fremstille et referat der bliver indført i "minutes" på DTUsat_WWW_SysEng og udsendt til SysEng-maillisten via e-mail. Referatet burde ligge klar senest ... 2 dage efter mødet ?!
3: Agere som ordstyrer i SysEng-mødet.

Som referentgruppe til mødet den 19. 11. 2001 kl. 12:00 er Softwaregruppen /v Søren Hjartvig blevet valgt .

Møder i Juleperioden:
Det blev diskuteret hvornår og hvorvidt der skal afholdes SysEng-møder i Eksamens/Juleperioden.
Det blev besluttet at møderne bliver holdt som hidtil. Hvis man ikke kan møde op sender man en meddelelse til referentgruppen, for at de kan oplyse/advare om manglende grupper.
Der er ingen SysEng-møder d. 24. 12. 2001 og den 31. 12. 2001 (meget passende)


Budgetter:
Der blev efterspurgt et budget fra hver gruppe fra Mogens i sidste uge ... status er for tiden følgende:
Protokol Har ikke noget budget, kører indtil nu udelukkende med GNU-
software.
Software GNUer er venlige dyr og derfor gratis.
Antenne Har ikke en gang brug for GNUer ?!Power har et
meget løst
budget, regner med ca. 60.000,- for GaAs-solceller. Måske kan der dog opstå en italiensk forbindelse der levere billige testeksemplarer. Prisen inkluderer ikke montagen.
Kamera regner med at kunne få komponenter fra sponorer. Afhængig af den aftale er der tale om 0 - 100.000,-
Mekanik overslagsbudgettet ligger på Mek/files på WWW. Det er
lavet for en 'selvbygsløsning' og lyder på ~90.000,- + udgifter til MLI, skruer, kabel etc. Købeløsningen fra f.eks. OSSS bliver lignende ... et kit koster ~40.000,-
Jordstation ~33.000,-
Radio ~5000,-
Strålingstest (RISØ) ~2000,- (løber af stabelen om 3-4 uger !)
Strålingstest (Riget) ~1500,-/time (er endnu ikke forberedt)
Attitude < 10.000,- resten findes på instituttet og fremstilles på
DTU som projekter (MIC laver solsensorer).


Strålingstest på RISØ:
Radiogruppen har organiseret en tid på RISØ til at strålingsteste vores grej. Det bliver en ret "unøjagtig" test, idet strålingsdoserne ikke svarer specielt godt til de belastninger vi kommer ud for 'in outer space'. Til gengæld burde komponenter der overlever testen også kunne overleve i jordomløb.
Der bliver sendt 3 kasser med grej til RISØ. Disse bliver udsat for hhv. 1, 2, 5 & 10 krad stråling. Til sammenligning er en forventelig dosis i 700 km omløb ~0,8 krad/a.
På et sener tidspunkt kan vi måske få lavet en latch-up-test på riget med en komplet og kørende engineering-model ... Det vil koste os 1.500 kr/h.

For at komme med til RISØ-testen kan man grøre følgende:
1: Kontakt radiogruppen. (Niels Holmgaard Andersen)
2: Fyld dine komponenter i en pose og send dem til radiogruppen om/inden 3 uger.
3: Skæringsdatoen er d. 3. 12. 2001


Populærbeskrivelser til fondsansøgninger ...
Alle grupper bedes at lægge deres pop-beskrivelser på WWW-siden under SysEng/files. Der er indrettet en speciel folder til formålet.

Niels Holmgaard og Torsten Lorentzen har kigget på en del af dem og deres arbejde kan allerede nu beundres på: http://www.student.dtu.dk/~c973399/descript/

Sponsorreklamer:
Torsten Lorentzen har foreslået at vi lægger alle sponsorers navne og links på hjemmesiden, så de kan få noget PR for deres arbejde.


Vejledergruppen:
Der blev diskuteret hvovidt vejlederne er interesserede i at danne en gruppe til drøftelse af evt. problemer. Der blev ikke besluttet noget videre, men gruppen skal måske integreres i Styregruppen. Under alle omstændigheder burde der nok oprettes en www.dtusat.dtu.dk - gruppe "Vejledere" så der under alle omstændigheder er en mulighed for email-kontakt og lignende.

De fleste vejledere ser ud til at være interesseret i et sådant forum. Der foreligger positive udtalelser fra:
Protokol
Attitude
Radio
Software
Antenne
Hardware
Mekanik


Status fra grupperne:

Attitude:
MIC vil gerne sørge for at der bliver udviklet nogle 2-aksede solsensorer (som projekter). Der er sket lift med hensyn til magnetometrene, der ikke skal placeres i midten af spolerne som hidtil planlagt.
Derudover kører modellerne nu på MatLab, simuleringen af Satelliten og reguleringen starter i næste uge.
(En generel oplysning: Hvis Attitude går kolde vil satellitten begynde at rotere med lave vinkelhastigheder, en deadlock-situation pga. flade batterier og solcellefrie sider mod solen er derfor ikke aktuel.)

Power:
Der er lavet og uddelt et interface-dokument til at kunne definere opgaver for power-gruppen. Power forventer de uddelte dokumenter retur til næste møde, dvs. den 19. 11. 2001. Det er vigtigt at vide hvem der trækker hvor meget strøm på hvilke tidspunkter.
Efter forsøget med Danionics-batterierne (de blev lidt store) vil powergruppen måske alligevel bruge andre (Sony) batterier i den velkendte AA-størrelse (63xØ18).
Henrik (Poulsen) mener dog vi burde holde os til Danionics, idet de er meget interesserede i at samarbejde og for øjeblikket nok kun venter på et udspil fra os.
Danionics kunne tænkes at ville smide en masse penge i udviklingsarbejder for os... der er tale om 6-cifrede beløb !

Software:
SW-gruppen studerer for øjeblikket eCos-styresystemet. De hidtidige forsøg ser lovende ud, og så er det jo også rart at eCos er et steppedyr (GNU) og dermed gratis.

Antenne:
Der regnes på udstrålingsdiagrammer, der vil foreligge fredag til udvælgelse. Derudover arbejdes der på fødenetværk til antennen. Antennegruppen vil gerne placere antennen på jordsiden af satelliten, og ville i øvrigt foretrække at ledningsføringen fra radio til antenne er så kort som mulig. ("lodret" printplacering ?!).

Mekanik:
Der er ikke sket det store i den forgangne uge !-(
Der er dog kommet et svar fra Rick Smith på OSSS. Mek har overslagsregnet lidt på hans structure-kit og det ser indtil videre ud til at det har en masse på ~0,450 kg (uden indmaden)! (Dette er helt nyt og ikke fra mødet !)
(Henrik Poulsen bemærkede at han ikke er sikker på om OSSS ikke helst vil se sine egne CubeSat-struktural-kits flyve og vil være negativ indstillet overfor 'vores egen' konstruktion. Sagen er dog ikke afgjort.)

Tether:
Richard har kigget lidt på plasma-fysikken i jordomløbsbanen. Det ser ud til at antenner, tether og andet kunne gå hen og blive statisk ladet ! Det er derfor nødvendigt at DC-koble antennerne til ground. Derudover ville det være rart at kunne måle på strømstyrken i denne forbindelse.
Tetherens orienterin afhænger af bane-inklinationen ! Ved en solsynkron 97° inklination skal tetheren f.eks. vende OPAD ! (skiftet sker ved 90°). Der er altså lidt ubehageligt at vi ikke kender banen på forhånd !

Radio:
Arbejder på RISØ-sagen (se der). Derudover er der bestilt en one-wire-temperaturføler, der forhåbentlig kan klare strålingen. Ellers ventes der i øjeblikket på bestilte komponenter.

OBC:
Ikke til stede ved mødet.Aktionspunkter til næste møde:
- Som referentgruppe til mødet den 19. 11. 2001 kl. 12:00 er Softwaregruppen /v Søren Hjartvig blevet valgt .
- Send dine komponenter til radio-gruppen før den 3. 12. 2001 hvis de skal strålingstestes.
- Læg populærbeskrivelsen af din gruppes arbejde på WWW-siden under SysEng/files.
- En vejledergruppe skal oprettes på WWW. Email-adresser og navne er i listen øverst i referatet.
- Power forventer de uddelte interface-doumenter retur i udfyldt stand til næste møde, dvs. d. 19. 11. 2001.